Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) EstWin
võrgu haldamine ja hooldamine

Infot ELA võrgu arengu kohta saab aadressil http://ela12.elasa.ee/elakaart/ 

Hinnad alates aprill 2022

 • ELA SA sidevõrgu liinirajatise asukoha väljastamine 20 €/tk
 • Tehniliste tingimuste väljastamine 35 €/tk
 • Projekti kooskõlastamine 45 €/tk

 Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse EstWin sideehitiste kaitsevööndis tegutsemiseks väljastab load ja teostab järelevalve toiminguid meie ettevõtte järelevalve spetsialist. 

ELA SA sidevõrgu liinirajatiste asukohast väljavõtte taotlemine

Nõuetekohaselt täidetud taotluse vorm tuleb esitada digitaalallkirjaga e-posti aadressil elasa.haldus@connecto.ee “ELA SA Haldus – TJ” või paberkandjal originaal allkirjaga aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn, “ELA SA Haldus – TJ”

Täiendav info telefonil 5336 4150

Väljavõte ELA SA sidevõrgu liinirajatistest väljastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul taotluse vormis määratud adressadile.

Koos taotlusega esitada mõõdistusala piiri sisaldav fail dwg (AutoCad) või dgn (MicroStation) formaadis.

Antud vormi esitamisel väljastatakse soovitud ala ulatuses väljavõte ELA SA sidevõrgu liinirajatiste asukohast ELA SA sidevõrgu liinirajatiste andmebaasist.

Täiendavat geodeetilise alusplaani kooskõlastamist ei teostata, sidevõrgu asukoht kontrollitakse projekti kooskõlastamise käigus.

ELA SA sidevõrgu liinirajatiste asukohast väljavõtte maksumus on 20€ ilma käibemaksuta.

Tehniliste tingimuste väljastamine

EstWin elektrooniliste side alased tehnilised tingimused väljastatakse tarbija/kliendi soovil elektroonilise sidevõrgu ja liinirajatiste projekteerimiseks või ehitustegevuse planeerimiseks ELA SA liinirajatiste kaitsevööndis.

Tehniliste tingimuste aegumise korral tuleb tellida uued tingimused. Tehnilisi tingimusi ei pikendata põhjusel, et aja möödudes võivad muutuda trasside asukohad. Lisaks tuleb arvestada, et antud piirkonnas on alates tehniliste tingimuste kehtetuks muutumisest läbi viidud või tulevikus läbiviidavaid ehitustöid/planeeringuid.

Tehniliste tingimuste taotlemine

Nõuetekohaselt täidetud taotluse vorm tuleb esitada digitaalallkirjaga e-posti aadressil elasa.haldus@connecto.ee “ELA SA Haldus – TT” või paberkandjal originaal allkirjaga aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn, “ELA SA Haldus – TT”

Täiendav info telefonil 5336 4150

Tehnilised tingimused väljastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse vormis määratud aadressaadile.

Kooskõlas võrguhalduse ja võrguhoolduse lepinguga tehniliste tingimuste väljastamine maksab 35 €/tk (ilma käibemaksuta)

Arve tasumisega viivitamisel on huvitatud isik kohustatud maksma viivist arvel sätestatud viivisemääras. Huvitatud isik kannab kõik arve tasumisega seotud kulud pangaoperatsioonide eest. Võrgu omanikul ja esindajal on õigus keelduda tasustatud toimingute tegemisest huvitatud isikule enne arve tasumist. Võrgu omaniku esindajal on õigus teostada omal äranägemisel huvitatud isiku poolt maksmata arve suhtes kõiki seaduses sätestatud sissenõudmis- ja täitetoimingud.

Peatöövõtjatele, kes teostavad töid Transpordiameti tellimusel, on antud teenus tasuta. Selle kinnituseks palume esitada koos taotlusega Transpordiameti volikiri või koopia lepingu esilehest.

Maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on antud teenus tasuta. Kinnituseks, et olete maaomanik, palume esitada väljavõte kinnistusraamatust.

Ehitusprojekti kooskõlastamisel lähtub ELA SA Ehitusseadustikust, Planeerimisseadusest, EVS’st, Elektroonilise side seadusest, Majandus-ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73, Transpordiameti ja ELA SA vahel 23.12.2016 sõlmitud raamlepingust ja “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrast.

Ehitusprojekti kooskõlastamise taotlemine

Nõuetekohaselt täidetud taotluse vorm tuleb esitada digitaalallkirjaga e-posti aadressil elasa.haldus@connecto.ee “ELA SA Haldus – KK” või paberkandjal originaal allkirjaga aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn, “ELA SA Haldus – KK”

Täiendav info telefonil 5336 4150

Ehitusprojekt kooskõlastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse vormis määratud aadressaadile.

Kooskõlas võrguhalduse ja võrguhoolduse lepinguga on ehitusprojekti kooskõlastamise hinnad järgmised:

 • ehitusprojekti kooskõlastamine digitaalselt 45 €/tk (ilma käibemaksuta)

Arve tasumisega viivitamisel on huvitatud isik kohustatud maksma viivist arvel sätestatud viivisemääras. Huvitatud isik kannab kõik arve tasumisega seotud kulud pangaoperatsioonide eest. Võrgu omanikul ja esindajal on õigus keelduda tasustatud toimingute tegemisest huvitatud isikule enne arve tasumist. Võrgu omaniku esindajal on õigus teostada omal äranägemisel huvitatud isiku poolt maksmata arve suhtes kõiki seaduses sätestatud sissenõudmis- ja täitetoimingud.

Peatöövõtjatele, kes teostavad töid Transpordiameti tellimusel, on antud teenus tasuta. Selle kinnituseks palume esitada koos taotlusega Transpordiameti volikiri või koopia lepingu esilehest.

Maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on antud teenus tasuta. Kinnituseks, et olete maaomanik, palume esitada väljavõte kinnistusraamatust.

Nõuetekohaselt täidetud taotluse vorm tuleb esitada digitaalallkirjaga e-posti aadressil elasa.haldus@connecto.ee “ELA SA Haldus – TL” või paberkandjal originaal allkirjaga aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn, “ELA SA Haldus – TL”

Täiendav info telefonil 5336 4150

Tegutsemisloa väljastamine ja järelevalve töötaja väljakutse on tasulised:

 • Tegutsemisloa väljastamise tasu 60 € /tk*
 • Ettenäitamise korra tasu kolmandatele isikutele 60 €/kord*
 • Erijuhtumiteks ettenäitamise tunni tasu kolmandatele isikutele 40 €/tund**

* sisaldab järelevalve teenust ja trasside ettenäitamist, maksimaalselt 60 minutit objektil

** lisandub alates 60 minutist ja arveldussamm on 30 minutit

Hindadele lisandub käibemaks.

Arve tasumisega viivitamisel on huvitatud isik kohustatud maksma viivist arvel sätestatud viivisemääras. Huvitatud isik kannab kõik arve tasumisega seotud kulud pangaoperatsioonide eest. Võrgu omanikul ja esindajal on õigus keelduda tasustatud toimingute tegemisest huvitatud isikule enne arve tasumist. Võrgu omaniku esindajal on õigus teostada omal äranägemisel huvitatud isiku poolt maksmata arve suhtes kõiki seaduses sätestatud sissenõudmis- ja täitetoimingud.

Järelevalvaja teavitab nimetatud taotluse mitterahuldamisest taotlejat kolme (3) tööpäeva jooksul.

Tegutsemisloa mitteväljastamine koos kirjaliku põhjendusega võib toimuda juhtumil kui:

 1. esitatud ehitusprojektil puudub  ELA SA kooskõlastus või puudulikult koostatud projekti sisuga või on vahepeal tehnovõrgu olemasolu muutunud
 2. tegutsemisloa taotlejal puudub  tööde teostaja volitus
 3. puudub ehitusprojekt, kui remont/rekonstrueerimistööde maht ja ulatus ehitusseaduse mõistes  tähendab ehitamist
 4. dokumentatsioon ei sisalda vajalikus mahus ja piisava täpsusega olemasolevate tehnovõrgu asukohaandmeid

Tegutsemise lubamise käigus tutvutakse taotletud objekti/töömaa piires  EstWin liinirajatise kaitsevööndi ulatuse, tehnovõrgu omaniku / projekti kooskõlastaja/  poolt antud  tehnilised tingimused ja projekti (tööjooniste) kooskõlastuses esitatud nõuete tagamisega, mille alusel hinnatakse võimalikke liinirajatiste kahjustuse riske. Tööde teostajale tutvustatakse tehnorajatise asukohta looduses, kaitsevööndis tegutsemise üldisi nõudeid ja säilitamise nõudeid.

Tegutsemise lubamine võib toimuda kahel viisil:

1. Tegutsemisloa väljastamise koos  EstWn liinirajatiste kohapealse kättenäitamisega rakendades vastavaid  järelevalveteenuse tooteid järgmistel juhtumitel:

 • Projektide alusel tehtavad tööd
 • Muud tööd, mille ulatus, korduvus ja teostamise periood tingivad olulise riski liinirajatiste säilitamiseks ning mille vältimiseks määratleda vastavad kaitseabinõud
 • Muu infrastuktuuri/tehnorajatise avariide kõrvaldamise

2. Tegevuse kooskõlastamine tegutsemisloa väljastamata järgmistel juhtumitel:

 • Muud väikese ulatusega ühekordsed  tööd, mille puhul EstWin liinirajatiste kahjustamise oht on välditud, puudub vajadus selle asukoha kättenäitamiseks ja täiendavate kaitseabinõude määratlemiseks ning, kus  piisab ehitusprojekti kooskõlastuse juurde üldiste tingimuste esitamisest.

Peatöövõtjatele, kes teostavad töid Transpordiameti tellimusel, on antud teenused tasuta. Selle kinnituseks palume esitada koos taotlusega Transpordiameti volikiri või koopia lepingu esilehest.

Maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on antud teenus tasuta. Kinnituseks, et olete maaomanik, palume esitada väljavõte kinnistusraamatust.

Ehitusseadustik  (https://www.riigiteataja.ee/akt/103032017002?leiaKehtiv)
Planeerimisseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/104052017004?leiaKehtiv)
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/115122016004?leiaKehtiv)
Elektroonilise side seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017002?leiaKehtiv)
Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004?leiaKehtiv)
Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003?leiaKehtiv)
Tehnilise Järelevalve Amet (https://www.tja.ee)