Privaatsusteade

SISSEJUHATUS

Käesolev privaatsusteade kirjeldab, kuidas AS Connecto Eesti (registrikood 10722319) töötleb isikuandmeid.

Privaatsusteate eesmärk on anda meie klientidele ja koostööpartneritele selget ja läbipaistvat teavet selle kohta, kuidas AS Connecto Eesti võib Teie isikuandmeid töödelda, kui kasutate meie teenuseid.

Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

AS Connecto Eesti võib käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt muuta. Ajakohased isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud meie veebilehel.

1. MÕISTED

„GDPR“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„Connecto“ – AS Connecto Eesti (registrikood 10722319).

„Isikuandmed“ – Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

„Kehtiv õigus“ – Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad käesolevate tingimuste kehtivuse ajal või hakkavad kehtima pärast tingimuste kehtestamist.

„andmesubjekt“ – Füüsiline isik, kelle andmeid Connecto töötleb.

„Töötlemine“ – Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

„Vastutav Töötleja“ – Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Privaatsusteate tähenduses on isikuandmete vastutav töötleja Connecto.

„Volitatud Töötleja“ – Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

„Veebileht“ – Connecto veebileht https://www.connecto.ee/.

2. MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

2.1.  Connecto töötleb isikuandmeid eelkõige teenuse osutamiseks oma klientidele ja koostööpartneritele ja lepinguliste kohustuste täitmiseks oma klientide ja koostööpartnerite eest. Kui Connecto klient või koostööpartner on andmesubjekt, siis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt b – isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Kui klient või koostööpartner on juriidiline isik, siis töötleme andmeid, mis on vajalikud esindusõiguse kindlakstegemiseks.

2.2.  Connecto võib töödelda isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik Connecto suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Näiteks, kui Connectolt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtuotsuse alusel või kui isikuandmeid nõuab kehtiva määruse alusel õiguskaitseorgan. Samuti, kui Connecto on kohustatud säilitama isikuandmeid näiteks raamatupidamise seaduse või muude kohalduvate õigusaktide alusel. Isikuandmete töötlemise õiguslik alusel sellise töötlemise korral on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt c – isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.

2.3.  Teatud juhtudel võib Connecto töödelda isikuandmeid ka siis, kui see vajalik Connecto õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f.

2.4.  Sõltuvalt teie ja Connecto vahelisest õigussuhtest, võib Connecto töödelda teie kohta järgmiseid andmeid:

Eesmärk

Kogutavad isikuandmed

Veebilehe pakkumine

Küpsiste kaudu kogutud andmed (loe eraldi küpsiste kasutamise peatükk)

Päringutele vastamine:

Connecto veebilehe kaudu või muudele Connecto kontaktidele saadetud päringute, taotluste, kaebuste või muude kirjade vastamine.

Teenuse pakkumine juriidilistele isikutele:

Kontaktandmed: juriidilise isiku kontaktisiku nimi, e-postiaadress, telefon;

Turvalisuse tagamine Connecto territooriumidel

Turvakaamera salvestised: kui viibite Connecto territooriumidel, siis võime teie kujutist salvestada turvakaameratega (loe eraldi turvakaamerate kasutamise peatükk).

3. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE

3.1.  Connecto ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades.

3.2.  Connecto võib kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Connecto volitatud töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel isikuandmeid töödelda, on näiteks IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad) või muud tugiteenuste osutajad. Connecto kasutab volitatud töötlejatena üksnes selliseid koostööpartnereid, kelle usaldusväärsuses on Connecto veendunud ja kes on võtnud kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega.

4. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

4.1.  Connecto ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.

4.2.  Connecto rakendab järgmiseid seadusest tulenevaid säilitamistähtaegasid:

4.2.1. Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat;

4.2.2. Lepingu sõlmimisega seotud isikuandmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 10 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist tulenevalt Connecto õigustatud huvist GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f järgi ja tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevast aegumistähtajast;

4.2.3. Saadud päringuid, mille mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli seni, kuni vaja päringule vastamiseks või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist tulenevalt Connecto õigustatud huvist GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f järgi ja tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevast aegumistähtajast

4.3.  Kui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, võtke palun meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmete kaudu.

5. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE

5.1.  Kehtiva õiguse alusel on Connectol õigus kasutada isikute ja vara kaitse eesmärgil jälgimisseadmestikku. Selleks kasutab Connecto enda territooriumil turvakaameraid, millega seoses töötleme ka isikuandmeid.

5.2.  Turvakaamerate kasutamine on vajalik eelkõige Connecto territooriumil turvalisuse tagamiseks, turvaintsidentide vältimiseks ning menetlemiseks ning Connecto vara ja inimeste, sh töötajate, turvalisuse tagamiseks.

5.3.  Õiguslik alus turvakaamerate kasutamiseks on Connecto õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6 lõige 1 punkti f.

5.4.  Connecto jälgimisseadmestik koosneb territooriumile paigaldatud kaameratest, mis salvestavad territooriumi ööpäev läbi (24/7), turvakaamerad on statsionaarsed ning kaamerad heli ei salvesta.

5.5.  Connecto kasutab kaameraid Connecto territooriumi üldkasutatavatel õuealadel. Kaamerate kasutamise eesmärk on jälgida tegevust Connecto õuealadel.

5.6.  Turvakaameraid ole kunagi paigaldatud aladele, kus Connecto töötajad, Connecto kliendid või teised isikud, kes võivad turvakaamera vaatevälja sattuda, võivad eeldada täielikku privaatsust. Turvakaameraid ei ole siseruumides.

5.7.  Turvakaamerate kasutamise korral on turvakaamera jälgimisalasse alati paigutatud silt kaamera kasutamise kohta, s.o silt, millel on kaamera kujutis ja/või sõna „VIDEOVALVE“.

5.8.  Reeglina Connecto ei edasta kaamerate salvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud, kui Connecto on kehtiva õiguse alusel selleks õigustatud või kohustatud. Näiteks võib Connecto edastada salvestisi ametiasutustele kehtiva õiguse alusel, näiteks kui see on vajalik toimepandud õigusrikkumiste või muude intsidentide uurimiseks kehtiva õiguse alusel volitatud isikute poolt, näiteks Politsei- ja Piirivalveameti poolt.

5.9.  Turvakaamerate salvestistele juurdepääs on piiratud isikute ringiga, kes vajavad ligipääsu rangelt seoses enda tööülesannete täitmisega. Näiteks on juurdepääs salvestitele Connecto IT-juhil.

5.10.  Connecto rakendab kaamerate salvestise säilitamisel mõistlikke organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid tahtmatu, volitamata töötlemise või avalikuks tuleku eest. Kaamerate salvestisi säilitatakse Connecto kohalikus serveriruumis. Kaamerate salvestisi ei edastata Euroopa Liidust välja.

5.11.  Connecto säilitab kaamerate salvestisi kuni 2 kuud alates salvestise tegemisest, välja arvatud, kui selle aja jooksul on algatatud menetlus samal perioodil toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik konkreetse salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul. 2-kuuline säilitamistähtaeg on vajalik selle perioodi jooksul toimunud võimalike intsidentide või õigusrikkumiste avastamiseks või uurimiseks. Võimalikud kahjud seoses õigusrikkumisega Connectos avastatakse reeglina kuni 2 kuu möödumisel pärast rikkumise toimumist. Selleks, et Connecto saaks rikkumise korral ja enda õiguste kaitsmiseks võtta õigusrikkuja vastu õiguslikke meetmeid, peame säilitama kaamerate salvestisi kuni 2 kuud salvestise tegemisest.

5.12.  Kõigil Connecto töötajatel, Connecto klientidel või teistel kolmandatel isikutel, kes on viibinud Connecto territooriumil ning kelle kujutist on Connecto salvestanud, on õigus tema kujutist sisaldava salvestisega tutvuda. Connectol ei ole võimalik väljastada töötajale või kolmandale isikule kaamera salvestist, kui salvestis on salvestisega tutvumise taotluse saamise ajaks kustutatud. Lisaks palume arvestada, et teiste salvestisele jäänud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nende kujutise selliseks, et neid ei oleks võimalik tuvastada (kujutise udustama), mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.

6. KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1.  Connecto veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse jälgimiseks või tuvastamiseks.

6.2.  Veebileht kasutab järgmist tüüpi küpsiseid:

6.2.1. Sessiooniküpsised: sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised – kasutatakse iga kord Veebilehte kasutades ja kustutatakse pärast veebibrauseri sulgemist. Ajutised küpsised on vajalikud Veebilehe funktsionaalsuste toimimise jaoks.

6.2.2. Kolmandate osapoolte küpsised: Veebilehe parema toimimise ja parema pakkumise ja statistika kogumise eesmärgil kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid (Google Analytics ja YouTube pluginad). Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

6.3. Täpsemalt kasutab Veebileht järgmiseid küpsiseid:

Küpsis Kirjeldus Kehtivus Tüüp

wp-wpml_current_language

WordPressi mitmekeelne plugin määrab selle küpsise keeleseadete salvestamiseks.

Sessioon

Veebilehe funktsionaalsus

YSC

Selle küpsise määrab YouTube ja seda kasutatakse Youtube’i lehtedel manustatud videote vaatamiste jälgimiseks

Sessioon

Reklaam

VISITOR_INFO1_LIVE, VISITOR_PRIVACY_METADATA

YouTube määrab selle küpsise ribalaiuse mõõtmiseks, määrates kindlaks, kas kasutajale kuvatakse uus või vana liides.

6 kuud

Reklaam

__ga

Selle küpsise määrab Google Analytics. Seda küpsist kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, määrates kliendi identifikaatoriks juhuslikult genereeritud numbri. See sisaldub saidi igas lehepäringus ja seda kasutatakse külastajate, seansside ja kampaaniaandmete arvutamiseks saidi analüüsiaruannete jaoks.

1 aasta 1 kuu

Veebilehe jõudlus

6.4. Teil on õigus oma veebibrauseri sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul palun arvestage, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

7.1.  Connecto tagab kõik kehtivast õigusest andmesubjektile tulenevad õigused.

7.2.  Igal andmesubjektil on muu hulgas järgmised õigused:

7.2.1.  juurdepääsuõigus: õigus igal ajal küsida, kas Connectol on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Connecto tema kohta töötleb;

7.2.2.  õigus isikuandmete parandamisele: õigus taotleda Connectolt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

7.2.3.  õigus vastuväidete esitamisele: õigus esitada Connectole vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis, kui Isikuandmete kasutamine põhineb Connecto õigustatud huvil;

7.2.4.  õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusolekul ja andmesubjekt on nõusoleku tagasi võtnud;

7.2.5.  õigus piirata töötlemist: õigus nõuda, et Connecto piiraks isikuandmete töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks siis, kui Connecto ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kui andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;

7.2.6.  õigusvõttaisikuandmetetöötlemiseksantudnõusolektagasi:kuiisikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti antud nõusolekul, on andmesubjektil igal ajal õigus Connectoile antud nõusolek tagasi võtta;

7.2.7.  õigus andmete ülekantavusele: õigus saada Connectolt isikuandmed, mida töötaja on ise Connectole esitanud ning mida töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Connecto edastaks need andmed mõnele muule vastutavale töötlejale;

7.2.8.  õigus esitada kaebus: Kui töötaja leiab, et tema Isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal alati õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Tatari 39, 10134 Tallinn, info@aki.ee, www.aki.ee.

7.3.  Andmesubjekti käesolevas peatükis loetletud õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Connecto juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.

7.4.  Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel või pöörduge oma otsese ülemuse, personalitöötaja või andmekaitsespetsialisti poole.

8. ISIKUANDMETE TURVALISUS

8.1.  Connecto kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

8.2.  Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid andmesubjektide õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Connecto isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

9. KONTAKT

9.1. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, võtke palun ühendust Connectoga järgmistel kontaktandmetel.

Connecto kontaktandmed on:

AS Connecto Eesti
Tuisu 19, Tallinn 11314 Telefon: +372 6063100 e-post: info@connecto.ee